Закрыть ... [X]

Нова комбайн цена 2018

Добавлено: 31.01.2018, 02:25 / Просмотров: 31433

 ОБРАТНО НАЧИСЛЯВАНЕ-ЗЪРНОпроизводители,ЗЪРНОтърговци, ПРЕРАБОТВАТЕЛИ, ТЪРГОВЦИ с Bonche Профил 03.12.2013 14:49

ОБРАТНО комбайн НАЧИСЛЯВАНЕ-ЗЪРНОпроизводители,ЗЪРНОтърговци, ПРЕРАБОТВАТЕЛИ, ТЪРГОВЦИ с ХРАНИТЕЛНИ МАГАЗИНИ и ЗА ВСИЧКИ КОИТО ЩЕ СЕ ВКЛЮЧАТ ОСТАВЯМ ДРУГИ СЛУЧАЙ И ПРИМЕРИ
Във връзка с промените от 01.01.2014г. и обратното начисляване, предлагам да обсъдим следните въпроси:
Имаме няколко варианта на сделките:
1)ЗЪРНОПРОИЗВОДИТЕЛИ И ТЪРГОВЦИ-продажба на зърно/прилагам принципа на обратното начисляване/;
2) ЗЪРНОПРОИЗВОДИТЕЛИ И ТЪРГОВЦИ С ТРАНСПОРТ-продажба на зърно с включен транспорт/ в случая транспорта е с МПС-та на дружеството/
В този случай цената на транспорта е включен към цената на зърното. Според мен принципа на обратното начисляване следва да е приложим за цялата сделка т.к. транспорта съпътства продажбата на зърното.
В случая ще ползваме д.кредит разходите за съществуването и движението на въпростното МПС/горива, масла, части, ремонти/. Ще си ползваме като д.кредит и разходите около зърното-съхранение, почистване, анализи и прочие;
3) ЗЪРНОПРОИЗВОДИТЕЛИ И ТЪРГОВЦИ С ТРАНСПОРТ-продажба на зърно с включен транспорт/но в случая префактурираме транспорт, т.к. сме ползвали услуга транспорт от други фирми т.е. на нас ни е издадена фактура за транспорт/
В случая за зърното и за транспорта ще трябва да приложа принципа на обратното начисляване, т.к. услугата транспорт съпътства продажбата на зърното.
За разлика обаче с 2) тук вместо д.кредит за съществуването и движението на МПС-то, ще ползваме д.кредит по начисления на нас транспорт.
4)ЗЪРНОПРОИЗВОДИТЕЛИ- даваме ренти под формата на натура, т.е зърно. В този случай според мен ще трябва да начисляваме ДДС по общия принцип.Издаваме фактура с начислено ДДС на отделен ред.
5)ТЪРГОВЦИ НА ЗЪРНО-продаваме зърно на нерегистрирани по ДДС лица. В този случай според мен ще трябва да начисляваме ДДС по общия принцип.Издаваме фактура с начислено ДДС на отделен ред.
6) ХРАНИТЕЛЕН МАГАЗИН - Случаи в които не сме търговци на зърно и зърнопроизводители. Търговеци сме ХРАНИТЕЛЕН МАГАЗИН-за ориза и друго зърно си начисляваме ДДС по режима дейтващ до 2013г.
7)МЕЛНИЦА или друго ПРОИЗВОДСТВЕННО ПРЕДПРИЯТИЕ- Ако сме производители-преработватели на зърно.Например мелница за брашно.
Получаваме зърно от доставчик. Правим протокол за самоначисляване на ДДС. Включваме го в Дневник за покупки и в Дневник за продажби. След като смелим пшеницата и я направим на брашно-издаваме ДДС фактура по реда действащ до 2013г. т.е с ДДС.
8)МЕЛНИЦА или друго ПРОИЗВОДСТВЕННО ПРЕДПРИЯТИЕ-ако имаме отпадъчен продукт примерно ЛЮСПИ или нещо подобно –ако те се продадът от МЕЛНИЦАТА следва да е по принципа на обратното начисляване/т. От принципа действащ от 2007г. а не този които ще се приеме от 2014г./
Предлагам темата за коментар и има вероятност в някои от случаите да не съм права.
Моля да се включите.

 RE: ОБРАТНО НАЧИСЛЯВАНЕ-ЗЪРНОпроизводители,ЗЪРНОтърговци, ПРЕРАБОТВАТЕЛИ, ТЪРГОВ NIK77 Профил 03.12.2013 15:33

Обръщам ти внимание, че всички съпътстващи разходи по транспорт, товаро-разтоварни, съхранение и прочие на зърното не попадат под обхвата на Глава 19а.
Чл. 163а. (Нов - ДВ, бр. 108 от 2006 г.) (1) Данъчното събитие на доставките на стоки и услуги, посочени в приложение № 2, възниква съгласно общите правила по този закон.
Приложение № 2
I. (Изм. – ДВ, бр. 101 от 2013 г., в сила от 1.01.2014 г.) Част първа:
1. Битови отпадъци.
2. Производствени отпадъци.
3. Строителни отпадъци.
4. Опасни отпадъци.
5. Отпадъци от черни и цветни метали.
6. Отпадъци от черни и цветни метали с битов характер.
7. Услуги по добив, обработка или преработка на отпадъци по т. 1 – 6.
II.....................
...............................
Във втората част на приложението (за зърното) липсва точка 7 от първа част(за отпадъците) следователно обратно начисляване имаш само за самата стока, но не и за съпътстващите услуги.

 RE: ОБРАТНО НАЧИСЛЯВАНЕ-ЗЪРНОпроизводители,ЗЪРНОтърговци, ПРЕРАБОТВАТЕЛИ, ТЪРГОВ Bonche Профил 04.12.2013 14:23

за НИК77, които единствен се престраши да коментира каквото и да е по темата-за останалитре вероятно е твърде рано или дискусиите ще завалят след 01.01.2014
в случай на 2) и на 3) там където цената на стоката е с включен транспорт-
т.е Ф-ра 0000000999/03.01.2014 г. пшеница с вкл.транспорт 200т200лв=.....
тук няма как да отделиш с-стта на транспорта- протокола за обратно начисляване следва да е с цялата стойност в т.ч. за транспорта
като в случайте когато транспорта е отделно, ф-рата е издадена
ф-ра 0000001000/04.01.2014 пшеница 200т180лв и отделно имаш ф-ра за транспорта и
в този случай протокола ще е за с-стта на пшеницата без да включваме транспорта

 RE: ОБРАТНО НАЧИСЛЯВАНЕ-ЗЪРНОпроизводители,ЗЪРНОтърговци, ПРЕРАБОТВАТЕЛИ, ТЪРГОВ didah Профил 04.12.2013 14:25

Bonche, добре го усукваш.
Дано и да си напълно убеден/а в правотата си

 RE: ОБРАТНО НАЧИСЛЯВАНЕ-ЗЪРНОпроизводители,ЗЪРНОтърговци, ПРЕРАБОТВАТЕЛИ, ТЪРГОВ Bonche Профил 04.12.2013 14:29

и още един отовор по втората част на твоя отговор:
при МЕЛНИЦАТА-отпадъка от отсевки или шлюпки и т.н. ме е необходимо да е по част II, t.k. този отпадък си влиза в част I т.2 ПРОИЗВОДСТВЕНИ ОТПАДЪЦИ

 RE: ОБРАТНО НАЧИСЛЯВАНЕ-ЗЪРНОпроизводители,ЗЪРНОтърговци, ПРЕРАБОТВАТЕЛИ, ТЪРГОВ didah Профил 04.12.2013 14:36

Заключителни разпоредби
§ 5. В Закона за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДВ, бр. 98 от 2013 г.) в § 10 накрая се добавя „с изключение на § 7, т. 1, 2, 3, 4, 5, т. 6 – относно част втора на приложение № 2 към глава деветнадесета „а“, и т. 7, които влизат в сила от 1 януари 2014 г
А ти си усуквай, де

 RE: ОБРАТНО НАЧИСЛЯВАНЕ-ЗЪРНОпроизводители,ЗЪРНОтърговци, ПРЕРАБОТВАТЕЛИ, ТЪРГОВ Bonche Профил 04.12.2013 14:49

КЪМ ДИДАХ/за мен също е нелогично/, но законите не се слдват по логика, съобразчваме се с написаното по тях. В Това писмо е пояснено за ТРАНСПОРТА когато той съпътства стоката и цената за стоката е с вкл.транспорт.
разчитам го като номер 93-04-45/08.03.2007г.
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ
Дирекция "Данъчна политика"
из
София.200"?; г.
СТАНОВИЩЕ
за практическото приложение на Глава деветнадесета "а" от Закона за данък върху добавената стойност, в сила от 1 януари 2007 г.
Настоящото становище се разработва предвид правомощията на Дирекция „Данъчна политика", определени по реда на чл.25, т.15 от Устройствения правилник на Министерството на финансите да изготвя становища по въпросите на практическото прилаг ане на счетоводното и данъчното законодателство.
.....................................
........................................
Предвид гореизложеното за дейности по сметосъбиране и сметоизвозване на твърди битови отпадъци (ТБО), улично почистване, миене, зимно поддържане на територии, експлоатация на общински депа за смет, както и други доставки на отпадъци и услуги, свързани с тяхното събиране, обработка и преработка, трябва да се има предвид следното:
1. Дейностите по сметосъбиране попадат в обхвата на услуги, за които с приложима системата на т.нар. „обратно начисляване" на ДДС. Доколкото дейността но сметоизвозване иа отпадъците е свързана с дейността по сметосъбирането им и при условие, че йената за двата вида услуги е определена общо, то за дейността по сметоизвозване е приложима разпоредбата на чл.128 от ЗДДС. В този случай дейността по сметоизвозване се счита за съпътстваща доставка към основната доставка по сметосъбиране, т.е. за общо договорената услуга по сметосъбиране и сметоизвозване е приложима системата на „обратно начисляване". Обръщаме внимание, че когато за сметоизвозвансто на ТБО е определено индивидуално заплащане, то за дейността по сметоизвозване системата на т.нар. „обратно начисляване" нс е приложима, тъй като транспортните услуги на отпадъци не попадат в кръга от услуги, изброени в §1. т.46,47 и 48 от ДР на ЗДДС.
2. Всички дейности по съхранение, сортиране и механична обработка на отпадъци без изменение на химическия им състав, както и всички дейности, които променят свойствата или състава на отпадъците, като ги превръщат в суровини за производство на крайни продукти или в крайни продукти попадат в обхвата на услугите по §1, т.47 и 48 от ДР

 RE: ОБРАТНО НАЧИСЛЯВАНЕ-ЗЪРНОпроизводители,ЗЪРНОтърговци, ПРЕРАБОТВАТЕЛИ, ТЪРГОВ Bonche Профил 04.12.2013 14:57

ДИДАХ вероятно ти си го ускваш/бих помолила за малко по-любезно отношение, а не заяждане, в случай че това е неприемливо за теб, моля не коментирай, а ако толкова си вещ/а и знаещ/а...не ми е ясно какво точно търсиш тук. /: Това за производствените отпадъци си е действащо и към момента, и без да се обвързва с зърна и др. вкл.в новите промени на ЗДДС т.е. Мелниците и се би следвало за отпадъците /люспи и прочие/ да си правят протоколи за обратно начисляване.
Заключителни разпоредби
§ 5. В Закона за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДВ, бр. 98 от 2013 г.) в § 10 накрая се добавя „с изключение на § 7, т. 1, 2, 3, 4, 5, т. 6 – относно част втора на приложение № 2 към глава деветнадесета „а“, и т. 7, които влизат в сила от 1 януари 2014 г

 RE: ОБРАТНО НАЧИСЛЯВАНЕ-ЗЪРНОпроизводители,ЗЪРНОтърговци, ПРЕРАБОТВАТЕЛИ, ТЪРГОВ didah Профил 04.12.2013 14:58

Аз не бих казала, че нещата са идентични.
Но щом държиш да доказваш нещо- няма да ти преча.
Ако след време решат нова комбайн цена 2018 да напишат нещичко и за твоя вариант-ок, но поне засега аз лично не го приемам.
Доб- и не говорИ толкова убедено без да има яснота.Може да подведеш някого
Доб 2-аха, писала си още.Не мога да разбера защо публикуваш нещо, търсиш дискусии, а не ти понася различното мнение.А говориш толкова убедена в правотата си, че се чудя дали не си подготвяш мненията за Народното събрание.

 RE: ОБРАТНО НАЧИСЛЯВАНЕ-ЗЪРНОпроизводители,ЗЪРНОтърговци, ПРЕРАБОТВАТЕЛИ, ТЪРГОВ didah Профил 04.12.2013 15:04

Предлагам темата за коментар и има вероятност в някои от случаите да не съм права
Скоро не бях срещала толкова убеден в правотата си.И как ще разбереш дали си права като отхвърляш всичко различно от твоето?.

 RE: ОБРАТНО НАЧИСЛЯВАНЕ-ЗЪРНОпроизводители,ЗЪРНОтърговци, ПРЕРАБОТВАТЕЛИ, ТЪРГОВ Bonche Профил 04.12.2013 15:10

В отговор на последното писание - ПРИЕМАМ МНЕНИЯ, но не приемам подхвърляния от рода на "пък ти си го тълкувай", "пък ти си го усуквай"- да ще разтълкувам твоите фразите че точно ТИ не търпиш мнения и звучиш толкова убеден в правотата си.
Колкото до мен тълкувайки ги -подкрепям и с писма/в което е написано казаното от мен, а колкото до теб"ти си ги тълкувай и усуквай".
"Ако след време решат да напишат нещичко и за твоя вариант-ок, но поне засега аз лично не го приемам."- то когато вече напишат няма за какво да те питам дали си съгласна или НЕ. Това което си написала е направо СМЕШНО, след като напишели за моя вариант щяла да се съгласи.
"аз лично не го приемам."-и какви са ти мотивите за да НЕ ГО приемеш и СЪВСЕМ ПРАКТЧЕСКИ да ми обясниш как точно ще изчислиш с-стта на транспорта когато при теб пристигне фактура: пшеница с вкл.транспорт за тон 200т200лв=40 000. На каква с-ст ще е ТВОЯ ПРОТОКОЛ???
Ето още едно ПИСМО за ТРАНСПОРТ които е в обща цена със с-стта на услугата.
Писмо Изх. № 53-02-31 17.06. 2013 г. Следва ли „Е” ЕАД да приложи схемата на „обратно начисляване”
ПИСМА
1. Следва ли „Е” ЕАД да приложи схемата на „обратно начисляване” за издадените на Столична община фактури за извършените по първия договор доставки на услуги за термично оползотворяване и доставки на услуги по транспортиране на отпадъка? В случай, че отговора е положителен какви действия, следва да се предприемат за издадените с начислен данък фактури за услугата термично оползотворяване?
2. Следва ли ДЗЗД „Обединение Е” да приложи схемата на „обратно начисляване” за издадените на Столична община фактури за извършените по втория договор доставки на услуги за термично оползотворяване с включен транспорт? В случай, че отговора е положителен какви действия, следва да се предприемат за издадените с начислен данък фактури за услугата термично оползотворяване с включен транспорт?
конкретния случай за „Е” ЕАД като доставчик по първия договор със Столична община на основание чл. 163в от ЗДДС, следва да документира доставките на услуги по термично оползотворяване с издаване на фактура, в която като основание за неначисляване на данък да посочи чл. 163а, ал. 2 от ЗДДС.
Съгласно разпоредбата на чл.116, ал. 1 от ЗДДС поправки и добавки в данъчните документи не се разрешават. Погрешно съставени или поправени документи се анулират и се издават нови.
На основание чл. 116, ал. 3 от ЗДДС зa погрешно съставени документи се смятат издадени фактури и известия към тях, в които е начислен данък, въпреки че не е следвало да бъде начислен.
Когато погрешно съставени документи или поправени документи са oтразени в отчетни регистри (на доставчика или на получателя), за анулирането се съставя протокол по чл. 116, ал. 4 от ЗДДС за всяка от cтраните.
В конкретния случай, доколкото услугата термично оползотворяване попада в обхвата на чл. 163а във връзка с приложение № 2 към глава XIX от ЗДДС, то „Е” ЕАД, следва да анулира фактурите с начислен данък като погрешно съставени документи и да издаде нови фактури, в които като основание за неначисляване, следва да посочи чл. 163а,ал. 2 от ЗДДС.
Предвид изложеното в запитването възнаграждението на „Е” ЕАД е договорено по отделни компоненти и в този случай разпоредбата на член 128 от ЗДДС няма да е приложима за доставката на услуга по транспортиране на отпадъка за термично оползотворяване, доколкото за същата е определена самостоятелна цена.
В конкретния случай за „Е” ЕАД доставката на услуга по транспортиране на отпадъка не попада в обхвата на чл. 163а във връзка с приложение № 2 към глава XIX от ЗДДС. В тази връзка, начисляването на ДДС за доставката и нейното документиране следва да се извършва в съответствие с общия ред на данъчния закон от доставчика по доставката, на основание чл. 82, ал. 1 от ЗДДС.
По втори въпрос:
По втори въпрос:
Съгласно разпоредбата на чл.128 от ЗДДС, когато основната доставка се съпътства от друга доставка и плащането е определено общо, приема се, че е налице една основна доставка. Характерът на основната доставка определя приложимия режим по ЗДДС за съпътстващата такава.
В този смисъл е Решение по дело С-349/96 (Card Protection Plan ) на Съда на Европейската общност (СЕО), понастоящем Съда на Европейския съюз (СЕС), според което съпътстващата доставка споделя данъчното третиране на основната. Освен това съда допълва, че една доставка трябва да се разглежда като съпътстваща основната доставка, когато за клиентите не представлява цел сама по себе си, а начин да се възползват при най-добри условия от основната услуга на доставчика. При определени обстоятелства няколко формално самостоятелни доставки, които могат да бъдат извършени поотделно и по този начин могат да бъдат обложени или освободени поотделно, трябва да се считат за една-единствена сделка, когато не са независими (Решение по дело Part Service C 425/06 и Решение по дело RLRE Tellmer Property, C 572/07).
Съгласно изложеното в запитването, възнаграждението на ДЗЗД „Обединение Е”, доставчик по втория договор със Столична община, се формира на база извършените дейности по оползотворяване на отпадъци, с включени разходи за транспорт в нея.
Предвид гореизложеното се налага изводът, че дейността по транспорт на отпадъците е неразделна част от дейността по оползотворяване на същите и не представлява отделна доставка, нито има самостоятелно определена цена.
В конкретния случай транспортирането на отпадъците не представлява отделна доставка, със самостоятелно значение за получателя на услугата Столична община. В този случай за целите на данъчното третиране поЗДДС следва да се приеме, че е налице една доставка на услуга с предмет оползотворяване с включен транспорт.[/I]Доколкото услугата термично оползотворяване попада в обхвата на член 163а във връзка с приложение № 2 към глава XIX от ЗДДС, то ДЗЗД „Е”, следва да анулира фактурите с начислен ДДС като погрешно съставени документи и да издаде нови фактури, в които като основание за неначисляване, следва да посочи чл. 163а, ал. 2 от ЗДДС.
Настоящото становище е принципно и е въз основа на изложената в запитването фактическа обстановка. В случаите, когато в производство, възложено по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) се установи фактическа обстановка различна от посочената, Вие не може да се позовавате на разпоредбата на чл. 17, ал. 3 от ДОПК.

 RE: ОБРАТНО НАЧИСЛЯВАНЕ-ЗЪРНОпроизводители,ЗЪРНОтърговци, ПРЕРАБОТВАТЕЛИ, ТЪРГОВ didah Профил 04.12.2013 15:49

Ще бъда кратка за да не се нервиш толкова
Цитираш становища, не закони.
Становища, които са писани за конкретен случай.
Докато излезят становища и за зърното аз мисля да си спазвам закона.

 RE: ОБРАТНО НАЧИСЛЯВАНЕ-ЗЪРНОпроизводители,ЗЪРНОтърговци, ПРЕРАБОТВАТЕЛИ, ТЪРГОВ Bonche Профил 04.12.2013 15:59

Благодаря, че беше кратка и отново заядлива, НИМА АЗ НЕ ИСКАМ да спазвам закона?
Отностно СТАНОВИЩАТА, нима не знаеш че се прилагат те, когато в останалите нормативни актове-закони, правилници и наредби не са приложима за конкретен казус?
Но спазвайки закона и при липсата на други нормативни актове и СТАНОВИЩА за ф-ра с ОСНОВАНИЕ:
пшеница с вкл.транспорт за тон 200т200лв=40 000.
На каква с-ст ще е ТВОЯ ПРОТОКОЛ? Бъди така любезна да ми отговориш и да потвърдиш думите си, че работиш според закона и тълкуваш законите правилно.

 RE: ОБРАТНО НАЧИСЛЯВАНЕ-ЗЪРНОпроизводители,ЗЪРНОтърговци, ПРЕРАБОТВАТЕЛИ, ТЪРГОВ Liglyo Профил 04.12.2013 16:01

Отностно СТАНОВИЩАТА, нима не знаеш че се прилагат те, когато в останалите нормативни актове-закони, правилници и наредби не са приложима за конкретен казус?
Благодаря Ви, че ме развеселихте. Вечерта ми ще е готина :)))
Това трябва да се направи на снимка, в рамка, с лика на някой мъдрец. Да се цитира и отдолу да пише Бонче :)))

 RE: ОБРАТНО НАЧИСЛЯВАНЕ-ЗЪРНОпроизводители,ЗЪРНОтърговци, ПРЕРАБОТВАТЕЛИ, ТЪРГОВ didah Профил 04.12.2013 16:09

Отговор на Bonche(04.12.2013 15:59):
Bonche каза:
Благодаря, че беше кратка и отново заядлива, НИМА АЗ НЕ ИСКАМ да спазвам закона?
Отностно СТАНОВИЩАТА, нима не знаеш че се прилагат те, когато в останалите нормативни актове-закони, правилници и наредби не са приложима за конкретен казус?
Но спазвайки закона и при липсата на други нормативни актове и СТАНОВИЩА за ф-ра с ОСНОВАНИЕ:
пшеница с вкл.транспорт за тон 200т200лв=40 000.
На каква с-ст ще е ТВОЯ ПРОТОКОЛ? Бъди така любезна да ми отговориш и да потвърдиш думите си, че работиш с...

Брей, нямаш угодия.
А ти кое становище ще приложиш за транспорт на зърно?
А на въпросът ти за моя протокол.За мен не бери грижа.Аз имам договори без включен транспорт :)
А иначе си умилително напориста и подплатена със становища всякакви.Само дето становище за зърното още нямаш.И ко прайм сега?

 RE: ОБРАТНО НАЧИСЛЯВАНЕ-ЗЪРНОпроизводители,ЗЪРНОтърговци, ПРЕРАБОТВАТЕЛИ, ТЪРГОВ angi1 Профил 04.12.2013 16:12

8)МЕЛНИЦА или друго ПРОИЗВОДСТВЕННО ПРЕДПРИЯТИЕ-ако имаме отпадъчен продукт примерно ЛЮСПИ или нещо подобно –ако те се продадът от МЕЛНИЦАТА следва да е по принципа на обратното начисляване/т. От принципа действащ от 2007г. а не този които ще се приеме от 2014г./
отсевки и люспи - до 31.12.2013 г. -?
отсевки и люспи - след 01.01.2014 г. -?
Кажете как процедирате и как ще процедирате?

 RE: ОБРАТНО НАЧИСЛЯВАНЕ-ЗЪРНОпроизводители,ЗЪРНОтърговци, ПРЕРАБОТВАТЕЛИ, ТЪРГОВ Bonche Профил 04.12.2013 16:42

Отговор на didah(04.12.2013 16:09):
didah каза:
Брей, нямаш угодия.
А ти кое становище ще приложиш за транспорт на зърно?
А на въпросът ти за моя протокол.За мен не бери грижа.Аз имам договори без включен транспорт :)
А иначе си умилително напориста и подплатена със становища всякакви.Само дето становище за зърното още нямаш.И ко прайм сега?

Да не би ти да имаш СТАНОВИЩЕ ЗА ЗЪРНО-ако да, то САМО ТИ ИМАШ ТАКОВА СЪС СИГУРНОСТ. Моето трябва да излезе до 23.12.2013 ако НАП благоволи.
Товоите отговори не са коментари, не са и дискусии.
Все едно отговори АЗ НЯМАМ ЗЪРНО с това "Аз имам договори без включен транспорт:, ами за твоя информация и аз имам такива, НО В ПРАКТИКАТА ИМА И ДРУГО ако това не ти е известно!!!! За тях ти отговор нямаш. С нищо до тук по ТАЗИ ТЕМА не си полезна на аудиторията. Идеята е да бъдеш, а не сао да участваш!
За твоя информация- на "КО прайм" със смешното "КО" което не заслужава отговор- ИМАМ разрешение на проблема/с които на 100% не бих имала проблеми/, вероятно няма да се сетиш какво е разрешението т.к видях колко гъвкава в прилагне на законодателството можеш да бъдеш, а да не говорим за участие в дискусиите

 RE: ОБРАТНО НАЧИСЛЯВАНЕ-ЗЪРНОпроизводители,ЗЪРНОтърговци, ПРЕРАБОТВАТЕЛИ, ТЪРГОВ daykiri Профил 04.12.2013 18:30

И аз смятам, че новият режим би трябвало да се прилага само за зърнените и техническите култури, но не и за транспорта.
Нека да почакаме становището на НАП все пак :) Отговор на Bonche(04.12.2013 16:42):

 RE: ОБРАТНО НАЧИСЛЯВАНЕ-ЗЪРНОпроизводители,ЗЪРНОтърговци, ПРЕРАБОТВАТЕЛИ, ТЪРГОВ daykiri Профил 04.12.2013 18:43

Ако попадат в част първа на приложението-може и да може, но не смятам, че попадат в част втора на приложение 2 Отговор на angi1(04.12.2013 16:12):

 RE: ОБРАТНО НАЧИСЛЯВАНЕ-ЗЪРНОпроизводители,ЗЪРНОтърговци, ПРЕРАБОТВАТЕЛИ, ТЪРГОВ angi1 Профил 05.12.2013 12:16

8)МЕЛНИЦА или друго ПРОИЗВОДСТВЕННО ПРЕДПРИЯТИЕ-ако имаме отпадъчен продукт примерно ЛЮСПИ или нещо подобно –ако те се продадът от МЕЛНИЦАТА следва да е по принципа на обратното начисляване/т. От принципа действащ от 2007г. а не този които ще се приеме от 2014г./
отсевки и люспи - до 31.12.2013 г. -?
отсевки и люспи - след 01.01.2014 г. -?
Кажете как процедирате и как ще процедирате?
Продава се на физически лица и фирми.

 RE: ОБРАТНО НАЧИСЛЯВАНЕ-ЗЪРНОпроизводители,ЗЪРНОтърговци, ПРЕРАБОТВАТЕЛИ, ТЪРГОВ Sto69 Профил 14.01.2014 09:39

Слънчоглед с черна люспа влеза в производство и се обелва, става белен слънчоглед
преработен слънчоледа е станал белен слънчоглед, в този случай прилаа ли се чл.163?
в приложение 2 има :
1206 00 Семена от слънчоглед, дори натрошени:
1206 00 10 - За посев
- Други:
1206 00 91 -- Обелен; необелен шарен слънчоглед
1206 00 99 -- Други
СПОРЕД ВАС ПРИЛГА ЛИ СЕ ЧЛ.163а
а уж Механизма би следвало да важи за зърнените и технически култури в непреработен вид, но в закона и правилника нчма понятие в НЕПРЕАРАБОТЕН вид, а само тук:
http://www.nap.bg/news?id=1759
Моля за коментар

 RE: ОБРАТНО НАЧИСЛЯВАНЕ-ЗЪРНОпроизводители,ЗЪРНОтърговци, ПРЕРАБОТВАТЕЛИ, ТЪРГОВ _dexter_ Профил 14.01.2014 09:54

Мисля, че за да си отговорите на въпроса за обеления слънчоглед, трябва да разберете какво се има пред вид под "обелен" в номенклатурата. Дали е обелен в резултата на прибирането му или в резултата на някаква последваща обработка. Може пък този код да е за някакво изключение.
Всъщност това са митнически кодове, нали? Все някой някъде трябва да знае какво се включва към този код. Определено навсякъде се говори за "непреработена" продукция. Съжалявам, че не мога да помогна повече....

 RE: ОБРАТНО НАЧИСЛЯВАНЕ-ЗЪРНОпроизводители,ЗЪРНОтърговци, ПРЕРАБОТВАТЕЛИ, ТЪРГОВ стискозъбка Профил 14.01.2014 10:13

И вашата не е лесна, егати..
сори за спама, не се въздържах :)

 RE: ОБРАТНО НАЧИСЛЯВАНЕ-ЗЪРНОпроизводители,ЗЪРНОтърговци, ПРЕРАБОТВАТЕЛИ, ТЪРГОВ ГСтоянова Профил Изпрати email 14.01.2014 10:21

Някой има ли мнение относно продукт СЛАМА, дали е с обратно начисляване.

 RE: ОБРАТНО НАЧИСЛЯВАНЕ-ЗЪРНОпроизводители,ЗЪРНОтърговци, ПРЕРАБОТВАТЕЛИ, ТЪРГОВ Sto69 Профил 14.01.2014 11:53

_dexter_ благодаря за включването
В закона и в правилника НЯМА понятие "непреработена", а по вестниците и в саита на НАП е казано да!
Но си задавам въпроса дали само се говореше че ще бъде за НЕПРЕРАБОТЕНА, след като нито в закона нито в правилника пише че е за такава.
защото от 1т зърно слънчоглед, колко зърна ще се обелят, че чак законодателя чак на отделен ред да го впише!
а слънчогледа да се ОБЕЛИ това е ПРЕРАБОТКА и то с машини, няма как да не е преработен
и не съм чувал за земеделски продукт ОБЕЛЕН СЛЪНЧОГЛЕД, за маслодаен, черен, шарен-ок, но ОБЕЛЕН
превода на законотворците е греяен, просто са го преписали от европейската деректива и превели решно

 RE: ОБРАТНО НАЧИСЛЯВАНЕ-ЗЪРНОпроизводители,ЗЪРНОтърговци, ПРЕРАБОТВАТЕЛИ, ТЪРГОВ Nedeltschev Профил Изпрати email 16.01.2014 19:16

Съжалявам вече, че си пратих стария комбайн "НИВА" на вторични,...................златна мина щеше да е, хем белеше слънчогледа, хем го трошеше,.............

 RE: ОБРАТНО НАЧИСЛЯВАНЕ-ЗЪРНОпроизводители,ЗЪРНОтърговци, ПРЕРАБОТВАТЕЛИ, ТЪРГОВ mavigi Профил Изпрати email 24.01.2014 16:33

Нов вид проблем! Търговец на зърно продава след 01.01.2014 зърно. Цената на 31.12.2013 г. е била 0,40 лв./кг СЪС ДДС. На 02.01.2014 издава фактура с отразено обратно начисляване, без да начисли ДДС, но използва същата цена 0,40, т.е., не спада ДДС-то. Така директно се прецакват клиентите, които веднъж си плащат на практика ДДС-то и после си го самоначисляват още веднъж!

 RE: ОБРАТНО НАЧИСЛЯВАНЕ-ЗЪРНОпроизводители,ЗЪРНОтърговци, ПРЕРАБОТВАТЕЛИ, ТЪРГОВ Liglyo Профил 24.01.2014 16:35

Отговор на mavigi(24.01.2014 16:33):
mavigi каза:
Нов вид проблем! Търговец на зърно продава след 01.01.2014 зърно. Цената на 31.12.2013 г. е била 0,40 лв./кг СЪС ДДС. На 02.01.2014 издава фактура с отразено обратно начисляване, без да начисли ДДС, но използва същата цена 0,40, т.е., не спада ДДС-то. Така директно се прецакват клиентите, които веднъж си плащат на практика ДДС-то и после си го самоначисляват още веднъж!

Ми намалете цената, баси.

 RE: ОБРАТНО НАЧИСЛЯВАНЕ-ЗЪРНОпроизводители,ЗЪРНОтърговци, ПРЕРАБОТВАТЕЛИ, ТЪРГОВ ely_g Профил Изпрати email 24.01.2014 16:40

ако сте клиента който купува - потърсете друг доставчик...

 RE: ОБРАТНО НАЧИСЛЯВАНЕ-ЗЪРНОпроизводители,ЗЪРНОтърговци, ПРЕРАБОТВАТЕЛИ, ТЪРГОВ MarPan Профил Изпрати email 24.01.2014 16:55

Как е определил цена с ДДС.

 RE: ОБРАТНО НАЧИСЛЯВАНЕ-ЗЪРНОпроизводители,ЗЪРНОтърговци, ПРЕРАБОТВАТЕЛИ, ТЪРГОВ didah Профил 24.01.2014 17:03

Отговор на MarPan(24.01.2014 16:55):
MarPan каза:
Как е определил цена с ДДС.

ми не е
просто....тарикат

 RE: ОБРАТНО НАЧИСЛЯВАНЕ-ЗЪРНОпроизводители,ЗЪРНОтърговци, ПРЕРАБОТВАТЕЛИ, ТЪРГОВ Nedeltschev Профил Изпрати email 24.01.2014 18:08

Измислен казус,...............

 ОБРАТНО НАЧИСЛЯВАНЕ-ЗЪРНОпроизводители,ЗЪРНОтърговци, ПРЕРАБОТВАТЕЛИ, ТЪРГОВЦИ с mavigi Профил Изпрати email 25.01.2014 17:35

Не е измислен. Видях фактурите.

 RE: ОБРАТНО НАЧИСЛЯВАНЕ-ЗЪРНОпроизводители,ЗЪРНОтърговци, ПРЕРАБОТВАТЕЛИ, ТЪРГОВ Bonche Профил 05.02.2014 18:00

Отговор на didah(04.12.2013 14:58):
didah каза:
Аз не бих казала, че нещата са идентични.
Но щом държиш да доказваш нещо- няма да ти преча.
Ако след време решат да напишат нещичко и за твоя вариант-ок, но поне засега аз лично не го приемам.
Доб- и не говорИ толкова убедено без да има яснота.Може да подведеш някого
Доб 2-аха, писала си още.Не мога да разбера защо публикуваш нещо, търсиш дискусии, а не ти понася различното мнение.А говориш толкова убедена в правотата си, че се чудя дали не си подготвяш мненията за Народното събрание.

Имаме вече отговор на писмено запитване до НАП, за включената цена на транспорта в зърното- отговора е че транспорта е съпътсващ стоката/чл.128 от ЗДДС/, в този случай е приложим чл.163а за цялата сделка. всички писма за транспорт и приложение 1, изнесени в дискусията са идентични с това за зърното и транспорта. Обръщам специално внимание за това на didah, която през цялото време се заяжда!

 RE: ОБРАТНО НАЧИСЛЯВАНЕ-ЗЪРНОпроизводители,ЗЪРНОтърговци, ПРЕРАБОТВАТЕЛИ, ТЪРГОВ didah Профил 05.02.2014 18:12

Трогната съм от специалното внимание.Е, нямаше нужда чак и на лични, но както и да е-
ОК- щом вече е сдъвкано-чудесно.

 RE: ОБРАТНО НАЧИСЛЯВАНЕ-ЗЪРНОпроизводители,ЗЪРНОтърговци, ПРЕРАБОТВАТЕЛИ, ТЪРГОВ mariamm Профил 11.02.2014 21:08

Моля някой работещ с микроинест делта да сподели как е осчетоводил купена царевица -163а,...м.... му!!!!!!!!!!!

 RE: ОБРАТНО НАЧИСЛЯВАНЕ-ЗЪРНОпроизводители,ЗЪРНОтърговци, ПРЕРАБОТВАТЕЛИ, ТЪРГОВ genigenova Профил Изпрати email 06.03.2014 18:32

получавам ф-ра за семена
правя протокол за самоначислен ДДС,който отразявам в 2-та дневника
Фактурата не отразявам в дневници по ДДС,а само в счетоводството
Така ли е

 RE: ОБРАТНО НАЧИСЛЯВАНЕ-ЗЪРНОпроизводители,ЗЪРНОтърговци, ПРЕРАБОТВАТЕЛИ, ТЪРГОВ didah Профил 06.03.2014 19:13

На мен програмата ми натика фактурата в дневник покупки, но с нулеви стойности :)

 RE: ОБРАТНО НАЧИСЛЯВАНЕ-ЗЪРНОпроизводители,ЗЪРНОтърговци, ПРЕРАБОТВАТЕЛИ, ТЪРГОВ angi1 Профил 07.03.2014 12:52

Правилно е-за нулевите стойности де.
Само в кол.8а се записва 02.

 RE: ОБРАТНО НАЧИСЛЯВАНЕ-ЗЪРНОпроизводители,ЗЪРНОтърговци, ПРЕРАБОТВАТЕЛИ, ТЪРГОВ MarPan Профил Изпрати email 07.03.2014 12:55

И на мен програмата ми натика фактурата в дневника за покупки като попълни разни глупости до кл.8а.

 

 RE: ОБРАТНО НАЧИСЛЯВАНЕ-ЗЪРНОпроизводители,ЗЪРНОтърговци, ПРЕРАБОТВАТЕЛИ, ТЪРГОВ Niceday Профил 07.03.2014 13:34

3 записа, така е по инструкциите към софтфирмите

реклама

Изпрати


Источник: http://www.odit.info/?s=6&i=292452&f=674



Рекомендуем посмотреть ещё:



Ещё статьи по теме: Fo - Дискусия - ОБРАТНО НАЧИСЛЯВАНЕ -ЗЪРНО производители
Русский военный сериал 2018
Смотреть художественный фильм боевик 2018
Расписание автобуса 107 рыбинск 2018 год новое до западного кладбища
Русский фильм не вместе 2018
Смотреть фильм комедия 2018 года новинки которые уже вышли


Нова комбайн цена 2018 Нова комбайн цена 2018 Нова комбайн цена 2018 Нова комбайн цена 2018 Нова комбайн цена 2018 Нова комбайн цена 2018 Нова комбайн цена 2018 Нова комбайн цена 2018 Нова комбайн цена 2018


ШОКИРУЮЩИЕ НОВОСТИ